Table of Contents

August Opening Hours

 

Summer Vacation at the University

August 25-30th, the library will be closed 

Electronic Maps

Charts and Diagrams

 

Map Name (link to catalog)CartographerView the Map
אירוזיה באזורים מקומטים[UNKNOWN]
גידול האוכלוסין של אירופה והודו[UNKNOWN]
ההחלשה הליתולוגית של השכבות הבונות את המכתש הקטן עקב הקימוט[UNKNOWN]
טמפרטורת הקרקע ביום קיץ חם בירושלים[UNKNOWN]
כמות הגשם החודשית באחוזים - מן הכמות השנתית ממוצעים לתקופה 1921-1950: ירושלים ותל אביב[UNKNOWN]
לוח סטריגרפי[UNKNOWN]
מהלך יומי של טמפרטורות הקרקע בפאולובסק, רוסיה: קרקע חולי[UNKNOWN]
מהלך יומי של טמפרטורות הקרקע בשלל, מצרים[UNKNOWN]
ממוצע טמפרטורות האדמה בעמקים שונים בפרדס-חנה[UNKNOWN]
נתונים מטאורולוגיים של הוריקן בסן חואן, פורטו ריקו, ספטמבר 1928[UNKNOWN]
תהליך ההדפסה של מפות בשיטת אופסט[UNKNOWN]
דגמי נקוז בחוור הירדןאגסי, יעקב
אזוריות אנכית של צמחיהבאר, נפתלי צבי
גידול אוכלוסית העולם במיליוניםבאר, נפתלי צבי
גידול אוכלוסית העולם במיליוניםבאר, נפתלי צבי
גידול אוכלוסית העולם במיליוניםבאר, נפתלי צבי
דגמים מרחביים של המסחר בעירבאר, נפתלי צבי
התפתחות גיא קרחוניבאר, נפתלי צבי
התפתחות מערכת מקומות מרכזיים באזורי ספרבאר, נפתלי צבי
התפתחות מערכת מקוננת של מקומות מרכזיים ותחומי השרותים שלהםבאר, נפתלי צבי
חומות החורף (Winterstrenge) בצפון גרמניה 1755/6-1965/6: סכומי הממוצעים היומיים השליליים של טמפרטורת האויר (מעלות צלסיוס) בחדשים נובמבר - מרס, בברליןבאר, נפתלי צבי
טיפוסי דיפוסיהבאר, נפתלי צבי
טיפוסים של ריכוזים אתנייםבאר, נפתלי צבי
יחס בין עיר לרשת דרכיםבאר, נפתלי צבי
מודל השתנות מדרג עירוניבאר, נפתלי צבי
מודל התמורה הגאוגרפיתבאר, נפתלי צבי
מודל שלושת הסקטורים של התפתחות כלכליתבאר, נפתלי צבי
המחזור ההידרולוגיבאר, נפתלי צבי
מערך מציאותי וסכמתי של מקומות מרכזייםבאר, נפתלי צבי
מערכות היררכיותבאר, נפתלי צבי
מערכות ערים ברמה הלאומית, האזורית והמטרופוליניתבאר, נפתלי צבי
מפלס הכנרת וספיקת הירדן 1960 - 1920באר, נפתלי צבי
מרכיבי המערך המרחבי של אוכלוסיה עירוניתבאר, נפתלי צבי
ערי מיליונים בעולם לפי הרוחב הגיאוגרפי בשנות: 1920,1930,1940,1950באר, נפתלי צבי
פירמידות הגיליםבאר, נפתלי צבי
רבדות באנגליה הדרום - מזרחיתבאר, נפתלי צבי
שדות קומוניקציה לפי גיל ואורח חייםבאר, נפתלי צבי
שיטת רשום של תחנות במפה סינאופטיתבאר, נפתלי צבי
תובלת נוסעים בנסיעות בין-עירוניות בארה"ב 1948-1957באר, נפתלי צבי
תולדות תפוצת הצמחיה בקינוזואיקוןבאר, נפתלי צבי
רוחות מערביות בחצי הכדור הדרומי (ברום): מהירות הרוח התרמית הגאוסטרופית, בקשרים.גולדריך, יאיר
Fault Block Diagram (a)יוסף, מ
Fault Block Diagram (b)יוסף, מ
Transitional and Rotational Movementsיכין, א
מפה גאוגרפית של סינקלינה ואנטיקלינה בצניחה מזרחה (ימינה)יכין, א
צורות שונות של אנטיקלינהיכין, א
צורות שונות של סינקלינהיכין, א
קימוט תשלובתיכין, א
קמוט חסר צניחהיכין, א
קמטים צונחיםיכין, א
גיא אפיגנטיקרמון, מרים
הצטלביות כבישים ראשייםקרמון, מרים
התפחותו של נד (ריף) אלמוגים בשולי אטול - לפי השערת דארביןקרמון, מרים
כיבוש נהרקרמון, מרים
מעברים וגונים של ארבעה צבעיםקרמון, מרים
נסיגת מפל מיםקרמון, מרים
נפתולי נהר ויצירת פשטקרמון, מרים
Beaufort עוצמת הרוחות לפי סולםקרמון, מרים
עקומה היפסוגרפית של כדור הארץקרמון, מרים
צורות של רבדות (Cuestas)קרמון, מרים
שלבי התהוותו של מיאנדרקרמון, מרים
שלבים בהתפתחותו של נהר קדמן (Antecendent River)קרמון, מרים
תלמידי המחלקה תש"י-תש"מקרמון, מרים
בנית פנורמה לפי סדרת חתכיםרון, צבי
התחלקות היפסוגרפית של אוכלוסי היבשות באחוזיםשרון, דוד
צפיפות האוכלוסין לפי גובה טופוגרפי ביבשותשרון, דוד

 

 

World Maps

 

Map Name (link to catalog)CartographerView the Map
הבלאריים : מנורקה, מיורקה[UNKNOWN]
צפיפות האוכלוסיה במנהטן ניו יורק 1934[UNKNOWN]
Brazil - National Spatial Organizationבאר, נפתלי צבי
אוסטרליה : בתקופת הקרח האחרונה וכיוםבאר, נפתלי צבי
אזורי העיור הראשוניבאר, נפתלי צבי
אזורי הצומח הטבעיבאר, נפתלי צבי
האזורים שבהם משרע הטמפרטורות היומי גדול מהמשרע השנתי, טמפרטורה אמתיתבאר, נפתלי צבי
אחוז האוכלוסיה העירונית 1970באר, נפתלי צבי
איזוסטסיה בסקנדינביהבאר, נפתלי צבי וקרמון, מרים
אירופה - מורפוטקטוניקהבאר, נפתלי צבי
גושי אוויר וחזיתות ביוליבאר, נפתלי צבי
גושי אוויר וחזיתות בינוארבאר, נפתלי צבי
גידול הערים בעולם, 1960-1950באר, נפתלי צבי
הודו - צפיפות אוכלוסין, 1951באר, נפתלי צבי
השתנות הטמפרטורה היומית על פני הים התיכוןבאר, נפתלי צבי
ההתאדות השנתית בעולםבאר, נפתלי צבי
התפשטות העיורבאר, נפתלי צבי
זרמי ים בחורף הצפוניבאר, נפתלי צבי
חצי-אי ערב - צורות נוףבאר, נפתלי צבי
חצי האי ההודי - אחוז האוכלוסיה העירונית, 1931,1951באר, נפתלי צבי
חצי האי סיניבאר, נפתלי צבי
חצר דנית מרובעתבאר, נפתלי צבי
טמפרטורות על פני ים התיכוןבאר, נפתלי צבי
יאוהבאר, נפתלי צבי
כרתים - מורפוטקטוניקהבאר, נפתלי צבי
מהירות הזרימה במפלס 200 מ"ב באזור הסובטרופי הצפוניבאר, נפתלי צבי
המיסיסיפי בקרבת ממפיס, טנסי, שנויי מאנדריםבאר, נפתלי צבי
ממלכות קדם ספרדיותבאר, נפתלי צבי
מספר ממוצע של ימים ללא כפורבאר, נפתלי צבי
מפה היפסוגרפית של העולםבאר, נפתלי צבי
מפות סינאופטיות אופיניות יולי-ינוארבאר, נפתלי צבי
מפת ארידיותבאר, נפתלי צבי
מפת שלפים של העולםבאר, נפתלי צבי
המשך השנתי של קרינת השמש - מספר שעות הקרינה (במאות) לשנהבאר, נפתלי צבי
משק שויצרי לפני רכוז הקרקעות ואחריובאר, נפתלי צבי
משקעים באגן הים התיכון המזרחיבאר, נפתלי צבי
המשקעים בעולםבאר, נפתלי צבי
המשרע השנתי של טמפרטורת המים על פני האוקינוסים על-פי ממוצעים חודשיים רב-שנתייםבאר, נפתלי צבי
סין - צפיפות אוכלוסין 1945באר, נפתלי צבי
עיור באמריקה הלטיניתבאר, נפתלי צבי
עירק - הרשת ההידרוגרפית ומפעלי ההשקיהבאר, נפתלי צבי
ערים באמריקה הלטינית לפי תקופות ייסודבאר, נפתלי צבי
הערים בעולם, 1950באר, נפתלי צבי
צפיפות האוכלוסיה הכפרית בססקטשואן, קנדהבאר, נפתלי צבי
צפיפות האוכלוסין של יפן 1947באר, נפתלי צבי
קפריסיןבאר, נפתלי צבי
קרינה עונתית אביב; פברואר - אפריל (ממוצע תלת חדשי) סתיו; אוגוסט - אוקטובר (ממוצע תלת חדשי).באר, נפתלי צבי
קרקעות העולםבאר, נפתלי צבי
רוחות ממוצעות בגובה 200 מ"בבאר, נפתלי צבי
רוחות על פני ים התיכוןבאר, נפתלי צבי
שעורי ילודה 1970באר, נפתלי צבי
שעורי רבוי טבעי 1970באר, נפתלי צבי
שעורי תמותה 1970באר, נפתלי צבי
תכנית טיפוסית של בית בלורןבאר, נפתלי צבי
תמורות באוכלוסיה בישובים עירוניים בדרום מדינת ססקצ'וון, קנדה, 1971-1961באר, נפתלי צבי
תמורות באוכלוסית הוקאידו 1960 - 1965באר, נפתלי צבי
תמורות בעיור באמריקה הלטינית, 1980-1950באר, נפתלי צבי
תפרוסת אוכלוסין בעולם, 1960באר, נפתלי צבי
תפרוסת מרכזים אנטיציקלוניים בחצי הכדור הדרומיבאר, נפתלי צבי
סוגי האיים בעולםביתן, אריה
ניו זילנד : צמחיהברודצקי, אילה
קיושו : האזורים הפיזיוגרפיים וצורות התבליט הראשיותגליקסון, מרים
נתיבי תעופה במזרח התיכוןישראלי, ע
כרתיםלוי, אביגדור
חלוקת קרקעות באטול מוקיל, איי קרולינה הכפר קאלאפלוי, יוסף
עונות הגשמיםלוי, יוסף
צפיפות האוכלוסין לקילומטר מרובעלוי, יוסף
צפיפות ועריכת ישובים באזורים שונים בחוף האטלנטי בארצות הברית, במרכז ארצות הברית, באזור גבעות ביפןלוי, יוסף
רשת הרכבות באלפים וסביבותיהםלוי, יוסף
שימוש הקרקע בכפר השויצרי רפץ בשנת 1800לוי, יוסף
שמוש הקרקע בכפר השויצרי רפץ בשנת 1937לוי, יוסף
האוכלוסיה העירונית בעולם, 1998סופר, תמר
איסטנבולסופר, תמר
גדול הערים בעולם, 1970-1960סופר, תמר
סיורי המחלקה לגיאוגרפיה בחוץ לארץסופר, תמר
פריס - שנת 2000סופר, תמר
ריו דה ז'נירוסופר, תמר
זרמים בים התיכוןספרא, דוד
אחוז האוכלוסיה העירונות במדינות העולם, 1950פינקלשטין, אריה
תפוצת האוכלוסיה בעולם - 1950פרישר, אלישע
אפריקה : מפת גשמיםקידר, יהודה
אודווארה: עיר מצודה פיאודליתקרמון, מרים
איזוברים ורוחות בחורף הצפוני - ינוארקרמון, מרים
איזוברים ורוחות בקיץ הצפוני - יוליקרמון, מרים
איזותרמות של יוליקרמון, מרים
איזותרמות של ינוארקרמון, מרים
איזותרמות שנתיותקרמון, מרים
איי הוואיקרמון, מרים
ברזיל - כמויות גשם שנתיותקרמון, מרים
ברזיל - קוי תחבורה אויריים 1956קרמון, מרים
גושי האויר באזור הים התיכון: תרשים זמני לפי א. שורץ, השרות המטאורולוגי הישראלי 1952קרמון, מרים
גיאומורפולוגיה של אסיהקרמון, מרים
דגם של מרכז עיר אירופית טיפוסיתקרמון, מרים
דרום אמריקה - אזורי אקליםקרמון, מרים
דרום אמריקה - מפה גאומורפולוגיתקרמון, מרים
הגבלות אקלימיות של ההתישבות ושטחי הדייג העיקרייםקרמון, מרים
כפרי רצועה ברומניהקרמון, מרים
לונדוןקרמון, מרים
הלחץ הברומטרי במזרח הקרוב [1]קרמון, מרים
הלחץ הברומטרי במזרח הקרוב [2]קרמון, מרים
לימהקרמון, מרים
מדת היציבות של הגשמים השנתייםקרמון, מרים
מליחות פני הים ב-‰ - ממוצע שנתיקרמון, מרים
מפה גאולוגית של סוריה ולבנוןקרמון, מרים
מפה טקטונית של אסיהקרמון, מרים
מפת העיר ביז'ינגקרמון, מרים
מפת העיר מילטוסקרמון, מרים
מפת העיר קהירקרמון, מרים
מצרים - צורות נוףקרמון, מרים
משקעי היםקרמון, מרים
סין - צפיפות אוכלוסין 1953קרמון, מרים
הערים הגדולות בעולם - 1920קרמון, מרים
הערים הגדולות בעולם - 1960קרמון, מרים
פריסקרמון, מרים
צפיפות אוכלוסין בעולם, 1960קרמון, מרים
קשתות איים ושקעים באסיה המזרחית ובאוקאנוס השקטקרמון, מרים
שינויי האפיק של הנהר הואנג-הוקרמון, מרים
תנודות חום שנתיות - איזו-אמפליטודותקרמון, מרים
המזרח הקרוב - משקעים, ממוצע שנתישיק, אשר
טיואן : רשת הידרוגרפיתשנפלד, צפורה
קרינה עונתית: קיץ: מאי - יולי (ממוצע תלת חדשי) חורף: נובמבר - ינואר (ממוצע תלת חדשי).שרון, דוד

 

Israel Maps

 

Map Name (link to catalog)CartographerView the Map
אזור אלונים - שפרעם[UNKNOWN]
חלוקת קרקעות בכפר ערבי בית נבאלהארני, אפרים
אזור בית שאן - מפת צמחייה תשי"חבאר, נפתלי צבי
אזור בית שאן - ניצול קרקעות תש"בבאר, נפתלי צבי
אזור בית שאן - ניצול קרקעות תשי"חבאר, נפתלי צבי
הבוחרים לכנסת ה-11 בירושלים לפי מפלגות עיקריות, 1984באר, נפתלי צבי
גודל משקי בית בירושלים לפי אזורים סטטיסטיים, 1983באר, נפתלי צבי
גידול האוכלוסיה העירונית בישראל, 1962-1948באר, נפתלי צבי
הכנסות שכירים לנפש ולמשפחה ולפי ישובים 1972באר, נפתלי צבי
הכנסות שכירים לנפש לפי גודל אוכלוסית הישוב 1972באר, נפתלי צבי
התפתחות השטח הבנויבאר, נפתלי צבי
חבל בית שאן תשמ"ב - שימושי קרקעבאר, נפתלי צבי
יבנאל, משמר השלושה - חלוקת הקרקעותבאר, נפתלי צבי
יישוביה של ארץ ישראל בשנות ה-70 של המאה ה-19באר, נפתלי צבי
ילידי חו"ל מכלל האוכלוסיה היהודית, 1983באר, נפתלי צבי
ילידי חוץ-לארץ באוכלוסיה היהודית לפי תקופות עליהבאר, נפתלי צבי
ירושלים - העיר עתיקהבאר, נפתלי צבי
ירושלים - מבנה תיפקודי, 1968באר, נפתלי צבי
ירושלים - מפה טופוגרפיתבאר, נפתלי צבי
ירושלים - שמושי קרקע 1984באר, נפתלי צבי
ישובים בישראל, 1972באר, נפתלי צבי
ישובים וקרקעות בגליל העליוןבאר, נפתלי צבי
הישובים היהודיים לפי תקופת הקמתםבאר, נפתלי צבי
ישראל - ההשתנות היחסית הממוצעת של כמות הגשם השנתיתבאר, נפתלי צבי
ישראל - כמות הגשם השנתית הממוצעת בתקופה הבינלאומית 1921 - 1950באר, נפתלי צבי
מבנה הגילים בישראל לפי נפות, 1983באר, נפתלי צבי
מבנה הגילים, ישראל 1972באר, נפתלי צבי
המועסקים בחקלאות בכפרים ובמגזרי התעסוקה בערים, באחוזים מכלל המועסקיםבאר, נפתלי צבי
ממוצע נפשות למשק ביתבאר, נפתלי צבי
מערך היוממות במטרופולין תל אביב, 1972באר, נפתלי צבי
מפת ארץ ישראלבאר, נפתלי צבי
עמק בית שאןבאר, נפתלי צבי
צפיפות האוכלוסיה בישראל 1972, תמורות בצפיפות האוכלוסיהבאר, נפתלי צבי
קווי חוף רביעוניים במישור החוףבאר, נפתלי צבי
רוחות בארץ-ישראלבאר, נפתלי צבי
רשויות מוניציפליות בישראל 1973באר, נפתלי צבי
שיפועים ממוצעים בארץ ישראלבאר, נפתלי צבי
תכונות דמוגרפיות של כלל האוכלוסיהבאר, נפתלי צבי
תמורות באוכלוסיה בירושליםבאר, נפתלי צבי
תמורות באוכלוסיה במטרופולין ת"אבאר, נפתלי צבי
תמורות בגודל הישובים בישראלבאר, נפתלי צבי
רתמורות בקבוצת גיל 14-0 1961-1972באר, נפתלי צבי
תמורות של המועסקים בחקלאות בישראלבאר, נפתלי צבי
תנודות פני ים המלח והכנרתבאר, נפתלי צבי
תפרוסת השטח המעובדבאר, נפתלי צבי
חלוקת האוכלוסין בישראל לפי ישוביםבן-אריה, יהושע
ארץ ישראל - מפת קרקעות סכימטיתויתקין, ש
השמוש החקלאי בקרקע - אזור חרוד 1960-1961חוטר, רפי
אדמות היהודים בארץ-ישראלסופר, תמר
הצעות אלטרנטיביות לגבולות המדינה היהודית, סתיו 1947סופר, תמר
השלכות ישוביות של מלחמת העצמאותסופר, תמר
מטרופולין תל-אביבסופר, תמר
רווחת דיור, 1972סופר, תמר
שכונות המצוקה בישראלסופר, תמר
תכנית סיורים אופינית - המחלקה לגיאוגרפיהסופר, תמר
תמורות באוכלוסיה 1961-1972סופר, תמר
Israel‎קרמון, מרים
[אוכלוסיה ומסחר בתל אביב-יפו, 1964]קרמון, מרים
ארץ ישראל - ישובים בשנים 1878 ו -1952קרמון, מרים
ארץ ישראל - מפת גשמיםקרמון, מרים
הגיאוגרפיה של המחלקה לגיאוגרפיה תש"ט-תשל"טקרמון, מרים
חתכים גיאולוגיים בארץ ישראלקרמון, מרים
יחס בין כוון המדרונות ועבודם, מערבית לירושליםקרמון, מרים
ירושלים - התפתחות השטח הבנויקרמון, מרים
ככר הירדןקרמון, מרים
מבנה משק קיבוצי - גבעת חייםקרמון, מרים
מיקום התעשיות בישראלקרמון, מרים
עבוד הקרקעות במשק הקיבוצי - גבעת חייםקרמון, מרים
עמק החולהקרמון, מרים
עמק החולה הצפוניקרמון, מרים
השרוןקרמון, מרים
השרון הדרומיקרמון, מרים
שרון ושומרון 1875 צמחיה לפי מפת ה- Survey of Western Palestine ישובי ההר וסניפיהם במישור?קרמון, מרים
תקופות הבניה באגד הערים תל אביב-יפוקרמון, מרים
אזור אלונים-שפרעםרבינוביץ, דוד
השימוש החקלאי בקרקערייכמן, שלום
גורמי עיצוב צורת המער של תל אביב-יפו 1963שחר, אריה

 

Graphic Catalog Maps and Aerial Photographs

Map Library

Maps 


Telephone:  02-5883422

e-mail: msl_map@savion.huji.ac.il

Follow the map library on facebook 

Located in the second floor of the Mount Scopus Library for Humanities and Social Sciences

Collection Description

Maps

Of the 70,000 maps in the collection, about half are maps of the world and half are maps of Israel.


World Maps: global and regional maps as well as maps of countries and cities. The maps are of different types and subjects, including maps of the world on a 1:1,000,000 scale, maps of major cities in Europe, topographical maps, urban and national maps of the Middle East and so on. There are detailed maps from different time periods for some countries.

 

Maps of Israel A map made during Napolean's military campaign in Egypt and the Land of Israel (1799) is the chronological starting point for the collection, published by many different bodies:

  • Governments that controlled the area, their armies and auxiliaries - the Turks, Germans, British and French
  • Researchers and travellers, such as the British Foundation for the Study of Israel
  • Various commercial bodies
  • The Survey Department of the Mandate government;  and from the founding of the State, The Survery of Israel, whose earlier names were the Survey Department and Survey Branch.

 

The collection contains maps of many scales: alongside booklets showing the Land of Israel are detailed maps of small settlements and villages that depict houses, courtyards, wells, the function of structures and use of the land.


A substantial portion of the maps belongs to a systematic survey series begun during the period of the Mandate. Included are comprehensive maps on a 1:100,000 scale carried out in a number of series commencing in the 1930s; comprehensive maps on a 1:20,000 scale also begun in the 1930s and continuing until the end of the 1950s ; and urban maps of the larger cities - Jerusalem, Tel Aviv-Jaffa and Haifa on a scale from 1:10,000 to 1:1250. Smaller cities were mapped in detail by the Mandate government: villages and small settlements on a scale between 1:4000 and 1:600.


In the early days of the State, Mandate-era maps continued to be printed and updated incorporating changes in settlements and roads. Later "blue and white" updates were published by the State of Israel. The topographical 1:20,000 scale series was terminated in the 1960s and maps began to be produced on a 1:50,000 scale, a system which has continued to this time and which has been augmented by the 1:100,000 topographical series. The comparison of maps from different periods enables researchers to analyze the development of the country and its settlement.

As well as the map series, the collection includes numerous individual maps from general maps to more detailed varieties such as: urban maps, topical settlement maps.

 

back to Top

 

Atlases (about 350 atlases)

Atlases are on the open shelves, except for rare reserved material. The library has a range of world atlases published from the end of the 19th century and other atlases from a variety of publishers and in a variety languages: regional atlases, national atlases of different countries and topical atlases: economic, historical, and such like. In the collection can also be found digital atlases on CD-roms that can be viewed on the computers in the Map Department.

 

Wall Maps (about 680 wall maps)

These maps are intended for instructional use. The collection contains historical, physical and political maps on a wide range of subjects. Some of the maps were designed by the Department of Geography for specific course use.  Wall maps are lent to academic staff for a semester, and it is recommended that they be reserved in advance.

 

Maps of the Jewish National Fund (about 8000 archival maps)

This unique collection is the property of the JNF and has been deposited in the Hebrew University for the purposes of study and research. The library has prepared a detailed catalog of the collection which consists of hand-drawn, archival documents. Most of the maps were prepared by the JNF for its work in purchasing land and preparing it for settlement and regional development. The archive has nurtured a steady stream of articles, research papers and numerous books.


As the JNF maps are rare documents, they are at the disposal of researchers and advanced research students only. They can be viewed digitally on the computers in the Map Library only